Insurekcja kościuszkowska - Dziennik Historii

24 Marca 1794 (230 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę (na krakowskim rynku), rozpoczynając w ten sposób powstanie narodowe tzw. Insurekcję Kościuszkowską.

4 Kwietnia 1794 (230 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Tadeusz Kościuszko dowodzący polskim oddziałami powstańczymi pokonał w bitwie pod Racławicami wojska rosyjskie pod dowództwem generała Aleksandra Tormasowa.

8 Kwietnia 1794 (230 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie Insurekcji Kościuszkowskiej Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej Tadeusz Kościuszko mianował kosyniera Bartosza Głowackiego chorążym regimentu grenadierów krakowskich.

17 Kwietnia 1794 (230 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania kościuszkowskiego polska armia wyparła z Warszawy wojska rosyjskie.

22 Kwietnia 1794 (230 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Wybuchło powstanie kościuszkowskie w Wilnie, dowodził nim pułkownik Jakub Jasiński.

26 Kwietnia 1794 (230 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Ukazał się pierwszy numer Gazety Wolnej Warszawskiej. Pismo to ukazywało się dwa razy w tygodniu. Redaktorem naczelnym był Antoni Lesznowski. Do 1 lipca było oficjalnym organem władz insurekcji kościuszkowskiej.

27 Kwietnia 1794 (230 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie insurekcji kościuszkowskiej miała miejsce bitwa pod Niemenczynem (obecnie Litwa). 360 żołnierzy litewskich służących pod dowództwem podpułkownika Stefana Grabowskiego pokonało 1450 osobowy oddział rosyjski dowodzony przez pułkownika Kirejewa.

10 Maja 1794 (230 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Z inicjatywy naczelnika Tadeusza Kościuszki (grafika) powołana została do życia Rada Najwyższa Narodowa. Organ centralnej władzy cywilnej w czasie powstania kościuszkowskiego.

13 Maja 1794 (230 lat temu)

W czasie Insurekcji Kościuszkowskiej, pod Połańcem w województwie świętokrzyskim obozujące tam wojska Naczelnika Siły Zbrojnej Tadeusza Kościuszki stawiły skutecznie czoło szturmowi wojsk rosyjskich pod wodzą generał majora Fiodora Denisowa.

6 Czerwca 1794 (230 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie Insurekcji Kościuszkowskiej doszło do bitwy pod Szczekocinami, w której dowodzony przez Tadeusza Kościuszkę korpus starł się z czterokrotnie większą armią prusko-rosyjską pod dowództem króla Prus Fryderyka Wilhelma II i generała majora Fiodora Denisowa. Siły polskie doznały porażki i musiały się wycofać.

8 Czerwca 1794 (230 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie Insurekcji Kościuszkowskiej odbyła się bitwa pod Chełmem. Wojska generała Zajączka próbowały bezskutecznie rozbić rosyjski korpus generała Zagriażskiego. Doszło do bitwy z 16,5 tysiącami Rosjan. Przeciw nim stanęło 6 tysięcy polskich żołnierzy i 2 tysiące kosynierów.

15 Czerwca 1794 (230 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania kościuszkowskiego komendant miasta Krakowa generał major Ignacy Wieniawski oddał miasto bez walki wojskom pruskim pod dowództwem generała Karla Friedricha Elsnera. Za ten czyn 3 lipca 1794 roku został zaocznie zdegradowany i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano następnego dnia.

24 Czerwca 1794 (230 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Polskie oddziały powstańcze stoczyły pod Osowcem zwycięską bitwę z wojskami pruskimi. Wojska dowodzone przez pułkownika Tadeusza Niewiarowskiego rozbiły miejscową pruską placówkę.

25 Czerwca 1794 (230 lat temu)

Oddziały powstańcze dowodzone przez generała lejtnanta Jakuba Jasińskiego i podpułkownika Stefana Grabowskiego przypuściły pod Sołami atak na dwa obozy wojsk rosyjskich. Batalia ta zakończyła się jednak klęską Polaków.

10 Lipca 1794 (230 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie insurekcji kościuszkowskiej wojska powstańcze stoczyły aż trzy bitwy na przedpolach Warszawy. Z Rosjanami i Prusami walczono pod Raszynem, Błoniem i Gołkowem.

13 Lipca 1794 (230 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Początek oblężenia Warszawy przez wojska pruskie i rosyjskie, podczas trwania Insurekcji Kościuszkowskiej.

27 Lipca 1794 (230 lat temu)

Podczas insurekcji kościuszkowskiej wojska pruskie wykorzystując całkowite zaskoczenie Polaków zdobyły ich pozycje na Woli.

29 Lipca 1794 (230 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie insurekcji kościuszkowskiej pod Sałatami na pograniczu Żmudzi i Litwy miała miejsce bitwa,w której oddziały powstańcze generała Romualda Gedroycia walcząc ze znacznie silniejszym oddziałem wojsk rosyjskich pod dowództwem generała porucznika księcia Siergieja Golicyna odniosły zwycięstwo.

2 Sierpnia 1794 (230 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie insurekcji kościuszkowskiej połączone dywizje generała majora Karola Sierakowskiego (grafika) i generała lejtnanta Antoniego Chlewińskiego w sile prawie 9 tysięcy żołnierzy pokonały pod Słonimem (obecnie Białoruś) rosyjski oddział osłonowy.

8 Sierpnia 1794 (230 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania kościuszkowskiego wojska generała lejtnanta Tomasza Wawrzeckiego zajęły Lipawę (obecnie Łotwa).

17 Sierpnia 1794 (230 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Tadeusz Kościuszko wydał rozkaz sformowania Pułku Huzarów, formacji pełniącej funkcję straży przybocznej przy naczelniku powstania. Na jej czele stanął major Ksawery Krasick.

23 Sierpnia 1794 (230 lat temu)

Powołany został przez przywódcę powstania Tadeusza Kościuszkę Sąd Kryminalny Wojskowy, rozstrzygał sprawy podejrzanych o zdradę narodu.

27 Sierpnia 1794 (230 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie insurekcji kościuszkowskiej idąca od strony Włodawy armia austriacka została zatrzymana i rozbita w Ostrowie Lubelskim. Dokonał tego oddział generała Antoniego Baranowskiego, który od zaledwie dwóch dni sprawował tę funkcję.

6 Września 1794 (230 lat temu)

Podczas insurekcji kościuszkowskiej zakończyło się trwające od 13 lipca 1794 roku prusko-rosyjskie oblężenie Warszawy. Wrogim wojskom nie udało się zdobyć miasta.

28 Września 1794 (230 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W czasie insurekcji kościuszkowskiej rozpoczęła się zwycięską dla powstańców dwudniowa bitwa pod Łabiszynem w Wielkopolsce. Starły się liczące 1000 żołnierzy wojska pruskie dowodzone przez pułkownika Johanna Fridricha Szekelyego i 7000 żołnierzy wojsk Rzeczpospolitej pod dowództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego.

10 Października 1794 (230 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Insurekcja kościuszkowska: Klęska powstańców w bitwie z wojskami rosyjskimi pod Maciejowicami. W walkach zginęło ok. 4 tysiące powstańców, ranny Tadeusz Kościuszko dostał się do rosyjskiej niewoli.

12 Października 1794 (230 lat temu)

Po klęsce bitwy pod Maciejowicami i dostaniu się do niewoli rosyjskiej Tadeusza Kościuszki naczelnikiem insurekcji został Tomasz Wawrzecki.

2 Listopada 1794 (230 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas insurekcji kościuszkowskiej armia rosyjska pod dowództwem generała Aleksandra Suworowa rozpoczęła przygotowania do ataku na Warszawę. Rosjanie pozorowali oblężenie Warszawy, co miało zmylić wojska powstańcze. W rzeczywistości był już gotowy plan ataku na stolicę, co za pomocą ostrzału artyleryjskiego Pragi zostało zrealizowane następnego dnia.

4 Listopada 1794 (230 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas Insurekcji Kościuszkowskiej wojska rosyjskie, pod dowództwem Aleksandra Suworowa, zdobyły warszawską Pragę i dokonały rzezi ok. 20 tysięcy osób.

5 Listopada 1794 (230 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Kapitulacja Warszawy podczas Powstania Kościuszkowskiego.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

23 Lipca
1434 (590 lat temu)
Miała miejsce elekcja 10 letniego wówczas syna króla Władysława II Jagiełły - Władysława III zwanego później Warneńczykiem. Młody wiek księcia nie odpowiadał szlachcie, która optowała za kandydaturą na króla Siemowita Mazowieckiego. Pomimo tego udało mu się uzyskać tron po ojcu.
1792 (232 lata temu)
Ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji targowickiej. Nie spodobało się to 200 oficerom armii polskiej, którzy w geście protestu podali się do dymisji. Byli wśród nich Tadeusz Kościuszko i Józef Poniatowski.
1817 (207 lat temu)
Książę Józef Poniatowski został pochowany na Wawelu w krypcie św. Leonarda.
1920 (104 lata temu)
W Białymstoku powstał Dywizjon Jazdy Ochotniczej zwany także Dywizjonem Huzarów Śmierci. Był to pododdział kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej i Wojska Litwy Środkowej. W skład tej jednostki weszli żołnierze Jazdy majora Feliksa Jaworskiego i Pułku Jazdy Tatarskiej.
1941 (83 lata temu)
Zwodowano niszczyciel eskortowy HMS-Bedale, który 30 kwietnia 1942 roku rozpoczął służbę w Polskiej Marynarce Wojennej pod nazwą ORP „Ślązak”.
1942 (82 lata temu)
Rozpoczął funkcjonowanie niemiecki obóz śmierci w Treblince. Śmierć w nim poniosło ponad 870 tysięcy Żydów.
1951 (73 lata temu)
Zmarł metropolita krakowski, senator II RP kardynał Adam Sapieha. Był niezłomnym księdzem i przywódcą duchowym Kościoła podczas II wojny światowej i w początkach PRL.
1951 (73 lata temu)
Koniec procesu niemieckiego zbrodniarza Juergena Stroopa, został skazany na karę śmierci.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek